Ανακοινώσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΩ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Αριθμ. Απόφασης  248/2021

ΑΔΑ: Ψ2ΛΝΟΡΣΒ-ΖΙ6

Έχοντας υπόψη:

  1. Τον Ο.Ε.Υ (ΦΕΚ 1681/Β/23.8.2007)
  2. Την υπ’ αρ. 145/20-5-2015 απόφαση Προέδρου με ΑΔΑ: 7ΤΜΛΟΡΣΒ-Δ45
  3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 όπως αυτές ισχύουν.
  4. Την 24ωρη γενική απεργία που προκηρύχθηκε από την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για τις 10-6-2021
  5. Τα με αρ. πρωτ. 514/27-5-2021 και 533/8-6-2021 έγγραφα του Σωματείου Εργαζόμενων Νεκροταφείου Σχιστού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ

 

Η λειτουργία των Υπηρεσιών του Συνδέσμου για την Πέμπτη 10-6-2021, δεδομένης της γενικής απεργίας, θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

  1. Οι υπηρεσίες του Συνδέσμου θα λειτουργήσουν με προσωπικό ασφαλείας.
  2. Η είσοδος στην Υπηρεσία θα επιτρέπεται μόνο για όσους έχουν προγραμματισμένο ραντεβού.
  3. Θα πραγματοποιηθούν μόνο δέκα (10) προγραμματισμένες ταφές και τέσσερις (4) προγραμματισμένες εκταφές.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

 

Μοιραστείτε την Ανακοίνωση: