Ανακοινώσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ COVID19

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 42/2021

 

Ορίζουμε συντονιστή διαχείρισης COVID-19 του Συνδέσμου τον Φίλιππο Κυρίτση, Διευθυντή του Συνδέσμου κλάδου ΠΕ03, με αναπληρωτή του τον Ηλία Γιανναρά, υπάλληλο του Συνδέσμου κλάδου ΔΕ01, ως Υπεύθυνο Πολιτικής Προστασίας.
Το έργο του συντονιστή διαχείρισης COVID-19 περιγράφεται στο «Πρωτόκολλο Διαχείρισης Κρούσματος για τους Χώρους Εργασίας του Δημόσιου Τομέα», όπως αυτό συντάχθηκε από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας και συνοδεύει την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/128/17765/2-10-20 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή της σχετικής κείμενης νομοθεσίας.
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Συνδέσμου τρέχοντος και επόμενων ετών.

Μοιραστείτε την Ανακοίνωση: