Ανακοινώσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΑΦΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Αριθμ. Απόφασης  259/2021

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τον με αρ. πρωτ. 3210/01-06-2020 Κανονισμός Λειτουργίας με αρ. 23/01-06-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 64ΓΘΟΡΣΒ-ΕΞΘ).
 2. Το με αρ. πρωτ. 44425/11626/03-09-2020 έγγραφο του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που διαπιστώθηκε η τεκμαιρόμενη νομιμότητα της ως άνω απόφασης και έλαβε αρ. πρωτ. οίκοθεν 5540/28-9-2020.
 3. Την με αρ. 251/24-12-1996 άδεια οικοδομής της Πολεοδομίας του Δήμου Κερατσινίου
 4. Την με αρ. Π15764 απόφαση Νομάρχη Πειραιά περί εγκρίσεως των όρων και περιορισμών δόμησης στο χώρο του Νεκροταφείου του Σχιστού
 5. Το με αρ. πρωτ. 56782/17-5-2021 και αρ. πρωτ. οίκοθεν 532/4-6-2021 έγγραφο «Παροχής Διευκρινίσεων» του Δασαρχείου Πειραιά
 6. Το με αρ. πρωτ. Φ101ΣΧ19/11 και αρ. πρωτ. οίκοθεν ΠΡ211/9-6-2021 έγγραφο του Τμήματος Ελέγχου Μετρήσεων και Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος ΠΕ Πειραιώς και Νήσων
 7. Την με αρ. πρωτ. 1120/10-06-2021 εισήγηση για κατάργηση ταφικών θέσεων του Διευθυντή του Συνδέσμου

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ

 

Η κατάργηση των κάτωθι ταφικών θέσεων:

 1. Ολόκληρος ο ταφικός τομέας 91, δηλαδή όλες οι σειρές και όλες οι θέσεις τάφων. Με τον τρόπο αυτόν δημιουργείται η πλατεία Α37 και Α50.
 2. Από τον ταφικό τομέα 31:
 • Από τη σειρά 1 οι τάφοι 1 έως και 5
 • Από τη σειρά 2 οι τάφοι 1 έως και 5
 • Από τη σειρά 3 οι τάφοι 1 έως και 6
 • Από τη σειρά 4 οι τάφοι 1 έως και 6
 • Από τη σειρά 5 οι τάφοι 1 έως και 7
 • Από τη σειρά 6 οι τάφοι 1 έως και 8
 • Από τη σειρά 7 οι τάφοι 1 έως και 9
 • Από τη σειρά 8 οι τάφοι 1 έως και 11
 • Από τη σειρά 9 οι τάφοι 1 έως και 12
 • Από τη σειρά 10 οι τάφοι 1 έως και 14
 • Όλοι οι τάφοι στις σειρές 11, 23, 25 και 26.
 1. Από τον ταφικό τομέα 52:
 • Από τη σειρά 1 οι τάφοι 1 έως και 4
 • Από τη σειρά 2 οι τάφοι 1 έως και 3
 • Από τη σειρά 3 οι τάφοι 1 έως και 2
 • Από τη σειρά 4 ο τάφος 1
 • Από τη σειρά 9 ο τάφος 1
 • Από τη σειρά 10 οι τάφοι 1 έως και 2
 • Από τη σειρά 11 οι τάφοι 1 έως και 3
 • Από τη σειρά 12 οι τάφοι 1 έως και 4
 • Όλοι οι τάφοι από τη σειρά 14 έως και 25.

 

Με τις καταργήσεις αυτές δεσμεύονται οι χώροι, οι οποίοι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της οικοδομικής άδειας, αποτελούν «πράσινο-πλατεία».

Για τις ήδη υπάρχουσες ταφές στους ανωτέρω αναφερόμενους-καταργούμενους τάφους δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις παρατάσεων ανακομιδής οστών.

 

 

Μοιραστείτε την Ανακοίνωση: